Kolsyreis - All information om Kolsyreis

Risker med kolsyreis

Risker med kolsyreis

Det är inte ofarligt att använda och hantera kolsyreis och torris. Kolsyreisen är kallare än -78°C och genom att ta i isen kan man få kraftiga brännskador eller köldskador.

Det är viktigt att man hanterar kolsyreisen varsamt och försiktigt för att undvika olyckor. Följande råd och regler bör iakttas vid användning av kolsyreis, kolsyresnö eller torris.

  • Använd alltid skyddshandskar vid hantering av kolsyreis
  • Vid en eventuell hudkontakt med kolsyreisen ska en torr och ren linda läggas på det skadade området och läkare ska alltid uppsökas
  • Kolsyreis ska absolut inte ätas detta kan vara livsfarligt
  • Kolsyreis ska inte transporteras i bilar eller förvara inte isen små slutna utrymmen där det finns människor och djur eftersom när kolsyreisen värms upp blir det högre halter av koldioxid i luften vilket kan leda till förgiftning
  • Kolsyreis klassas av myndigheterna inom gruppen Farliga Ämnen
  • Kolsyreis ska inte förvaras i gastäta förpackningar eftersom torrisen expanderar 700 gånger då den går fram fast form till gasform
  • Tänk på att kolsyreis kan skada dig och omgivningen


Koldioxidförgiftning av kolsyreis

Risker med kolsyreis

När kolsyreisen sublimerar, förångas, bildas mycket stora mängder gas. Av 1 liter kolsyreis (1.4 kg) bildas nästan 750 liter koldioxidgas.

Det gränsvärde som är satt för koldioxid är 0.5%. Om halten koldioxid går över 3% uppstår andnigsbesvär. Vid halter över 10% blir människor medvetslösa och visa djur så som fåglar svimmar långt tidigare.

Om du är ett rum på på 4.0x4.0x2.5 m = 40 m³ så räcker det med 400 g kolsyreis sublimerar för att överstiga gränsvärdet. Det krävs 7.5 kg kolsyreis för att fylla rummet med så mycket gas så att du svimmar. Dessutom är koldioxidens densitet högre än luften så koncentrationen vid golvet blir mycket högre.

Kolsyreis kan köpas i så stora block som 500 kg vilket innebär att en mycket stor lokal kan förgiftas när kolsyreisen värms.

Kolsyreis klassas som ett farligt ämne. När kolsyreis fraktas eller förvaras ska det märkas upp med en skylt. Varningsskylten ovan för kolsyreis ska användas vid t.ex. flygfrakt eller vid vägtransport.